باكو، اهرم فشار آمریكا علیه ایران

با گذشت زمان و تحت فشار قرارگرفتن دولتمردان دولت آذربایجان به دلیل كسری بودجه شدید، «الهام علی اف» رییس جمهوری این كشور برنامه های اقتصادی متكی بر بودجه هم پیمانان خارجی را سرعت بخشیده و برای خروج از تونل وحشت فشار اقتصادی، به دولت هایی نظیر واشنگتن، اسراییل و بلژیك روی آورده است.