از این دریا، چه گوهرها كنار خاك می افتد!

هیجدهم نوامبر 1999 یكی از روزهای به یادماندنی تاریخ جهان انرژی است. در این روز چهار كشور آذربایجان، تركیه، قزاقستان و گرجستان تصمیم خود را برای احداث جنجالی ترین خط لوله به نام «باكو- تفلیس- جیحان» (BTC) نهایی كردند. درآن هنگام بیانیه ای به نام «بیانیه استانبول» منتشر شد و حتی رئیس جمهوری وقت آمریكا (كلینتون) هم آن را امضا كرد.