بازی خشن برای نفت

بی گمان محور بنیادین كشورهای در حال توسعه، صنعتی و فراصنعتی انرژی است و این مسئله سبب شده تا امنیت ملی همه كشورهای جهان با انرژی گره بخورد. اهمیت استفاده از انرژی سبب شده تا تولیدكنندگان و مصرف كنندگان حامل های انرژی، توجه ویژه ای به تولید، مصرف و كاربرد آن داشته باشند.