نفت و تروریسم

هرجا كه هستید؛ فرقی نمی كند كجا! در نیویورك، واشنگتن، لندن، توكیو، منزل، تعطیلات و یا در یك كافه، به اطراف خود بنگرید. چیزهایی را كه اطراف خود می بینید، به خاطر بسپارید. تلاش كنید ارتباط هر یك از اشیای اطراف خود را با نفت شناسایی كنید. مسلماً نمی توانید چیزهای زیادی را پیدا كنید كه با نفت یا گاز ارتباطی نداشته باشند. به استثنای برخی اشیای جزئی، شما نمی توانید چیزی ببینید یا لمس كنید كه درنتیجه كشف و تولید نفت یا گاز به دست نیامده باشد. در نتیجه می توان گفت حیات ما بدون وجود نفت دستخوش تغییرات شدیدی خواهد شد. هدف اصلی و نهایی چند جنگ بزرگ دهه گذشته برای دستیابی به منابع نفت بوده است.