لایحه جدید انرژی آمریکا برای کاستن از وابستگی به واردات نفت

افزایش تقاضا در بخش حمل و نقل، همراه با كاهش تولید داخلی نفت، سبب افزایش واردات نفت شده است. براساس اطلاعات و داده های اخیر مربوط به وضعیت اقتصادی و عملكرد بازار سهام، افزایش قیمت های نفت، تاثیر معكوسی بر رشد اقتصاد آمریكا داشته است.