دنیای رها از نفت ؛ رویایی دست نیافتنی

اثرات افزایش بهای نفت در جهان با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فشار بر شرکت های نفتی کم کم مشهود شده است و در این میان کشورهای ثروتمند نیز بی بهره نمانده اند و بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت گریبان آنها را نیز گرفته است. همه اینها حاکی از آن است که جهانیان نمی توانند با اعتیاد خود به نفت مبارزه کنند . ولی باید بدانیم که عمر این طلای سیاه پایان یافتنی است.