چشم انداز گاز در قرن 21

جمعیت كره زمین در پایان قرن 21به 3/11 بیلیون نفر خواهد رسید. بالاترین میزان رشد در آفریقا و كشورهای در حال توسعه پیش بینی شده است. با بالارفتن سطح رفاه و پیشرفت فناوری، نیاز به انرژی در آینده رقمی نجومی خواهد داشت. گازطبیعی با تامین این نیازها و با تولید كمترین میزان دی اكسید كربن، دارای موقعیت ممتازی برای تامین انرژی مصرفی دنیا در قرن 21 است.