استراتژی نفت نویسی

جهان امروز ما، عصری جدید و تحولاتی عمیق را پشت سر می گذارد. از یك سو، شبكه جهانی ارتباطات و اطلاعات به هم پیوسته ای كه نماد آشكار و آشنای آن اینترنت است، همه ابعاد زندگی بشر را دگرگون ساخته است؛ شبكه ای كه نماد بارز آن رسانه های متعامل است و از سوی دیگر، صنعت نفت در روند اقتصاد جهانی مدت هاست كه از محدوده ملی فراتر رفته و خود را به سوی صنعتی جهانی و تعامل در مقیاس جهانی سوق داده است.