تحریم خارجی و محرومیت داخلی

در سال 1995 هنگامی كه سناتور آلفانسو داماتو طرح تحریم نفتی ایران و لیبی را برای تصویب به كنگره ارائه می كرد، استدلالش این بود كه اجرای این طرح در یك دوره میان مدت، در اكتشاف و استخراج مخازن جدید اختلال ایجاد خواهد كرد و از آنجا كه بازده چاه های فعال هم روبه افول گذاشته، صادرات نفت ایران كاهش خواهد یافت و با توجه به رشد روزافزون مصرف فرآورده های نفتی در ایران، باقی مانده سهم صادرات هم به مصرف داخلی خواهد رسید.