افزایش وابستگی جهان به نفت اوپك

براساس آخرین بررسی های رویترز، همزمان با تلاش اوپك برای بالا نگه داشتن قیمت ها همچنین با افزایش شدید میزان تقاضای نفت در جهان و افزایش ناچیز تولید غیراوپك ، وابستگی جهان به نفت اوپك در سال آینده افزایش می یابد.