آینده نفت

آیا نفت آینده ای دارد؟ این سوالی است كه مردمان ساكن در كشورهایی كه به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای رفاه اقتصادی خود متكی هستند، هرازچند گاهی آن را مطرح می كنند. به گمان من حتی شركت های نفتی نیز كه از آینده تجارت نفت در درازمدت نگران هستند، این سوال را مطرح می كنند. برای مثال، شركت بی پی اخیراً شعار «فراسوی نفت» را برای خود برگزیده است.