مراقبت به جای مخالفت

تازه ها همواره جذابیت و دغدغه را در كنار هم داشته اند اما وسوسه دستاوردهای جدید هرگز اجازه نداده است دلشوره ها به دیواره ها بدل شوند وگرنه انسان امروزی، همان انسان دوران پارینه سنگی بود.