آمریكای شمالی، خاطره سوخت ارزان!

ساكنان آمریكای شمالی همواره از افزایش بهای سوخت ها می نالند. اما برای پیش گیری از بحران انسانی در دهه آتی، می باید دولت هایشان را به افزایش قیمت نفت و گازطبیعی متقاعد كنند. بازار كنونی انرژی، بهای واقعی سوخت های هیدروكربنی را تحت تاثیر قرار می دهد.