گاز پارسی كی به بنگاله می رسد؟

نیاز جهان به گاز طبیعی، سوخت قرن آینده، رو به رشد است. مناطق آسیای مركزی، خلیج فارس و قفقاز دارای ذخایر عظیم گاز است. ایران در جنوب غربی آسیا واقع است و جنوب غرب آسیا، بزرگ ترین مركز و منبع انرژی گاز و نفت جهان است؛ بنابراین، ایران با قرار گرفتن در مرکز بازار تولید و مصرف، در قیاس با دیگر كشورهای دارنده گازطبیعی، اقتصادی ترین، امن ترین و نزدیك ترین پل ارتباطی برای صادرات گاز این كشورها به بازارهای مصرف جهان است.