ربوت انعطاف پذیر می تواند برای پیدا كردن مشكلات از میان خطوط لوله های گاز بگذرد

ربوت انعطاف پذیر می تواند برای پیدا كردن مشكلات از میان خطوط لوله های گاز بگذرد.