هندسه جهانی اقتصاد خلیج فارس

ویژگی ساختاری اقتصاد جهانی، ترکیب یک معماری پایدار با هندسه ای متغیر و ویژگی معماری آن، یک جهان به هم وابسته نامتقارن است. به بیان دیگر، بهره وری و رقابت در این اقتصاد، در یك شبکه جهانی ارتباط متقابل صورت می گیرد. در سپیده هزاره سوم، كشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس، تاثیر و نقش عمده ای در شبكه اقتصاد جهانی دارند. این تاثیرگذاری متقابل بوده است. هندسه شبكه ای اقتصاد جهانی نیز، تاثیرهای ژرفی بر ساختار اقتصادی – سیاسی این منطقه گذاشته است. واقعیت این است كه به رغم تاثیرگذاری اقتصاد جهانی بر كنش های منطقه خلیج فارس، فعالیت های نفتی كشورهای این منطقه، كمتر از هر منطقه دیگر تولید كننده نفت در جهان، در نظام اقتصاد جهانی ادغام شده است. در فصل اقتصاد جهانی كه كنش از حالت الزام به حالت اجبار تبدیل شده است، پیش از آغاز عصر انرژی های نو، تدوین و اجرای استراتژی های لازم به منظور بازیگری فعال سیاسی – اقتصادی در اقتصاد جهانی ، بیش از هر زمان دیگر برای كشورهای منطقه خلیج فارس بایسته و لازم است.