ارزیابی لوموند دیپلماتیك از علل افزایش بهای نفت در جهان

جامعهء بشری در دهه های آینده از کدام انرژی استفاده خواهد کرد؟ برخلاف طرح متکی بر انرژی هسته ای، بازهم عمدهء نیاز انرژی را نفت تأمین خواهدکرد. برطبق تخمین آژانس بین المللی انرژی ، تقاضا با افزایشی برابر با ١/٩ درصد، از میزان هشتاد میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٠٣ به ١٢٠ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠٢٠ میلادی خواهد رسید. در آن تاریخ، سهم کشورهای عربی در تولید نفت از ٢٥ در صد کنونی به ٤١ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بحران نفتی کنونی بر بستر چنین زمینه ای قراردارد.