اتانول ، مكمل سوخت خودروها

زمانیكه برای جهانیان و به ویژه كشورهای پیشرفته صنعتی، روشن شد كه نه منابع انرژی ارزان و فراوان حاصل از سوختهای فسیلی آنقدر كه تصور می‌شد دوام خواهند داشت و نه محیط‌زیست بس گرانبهای بشر كه با این سرعت رو به تخریب است به شكل گذشته خود باز خواهد گشت ، مسأله ضرورت بهره‌گیری از انرژیهای تجدیدپذیر و تمیز و پاك بعنوان مسأله اصلی رو در روی تمدّن چهره نشان داد