سیاست های اوپك در بازار نفت

مردم دنیا در طول تاریخ همواره در تشخیص واقعیت از وهم و گمان دچار مشكل شده اند. واقعیت، چیزی است كه اتفاق افتاده است، اما وهم و گمان، چیزی است كه ما دوست داریم اتفاق بیفتد. دنیا هم اكنون با استمرار شواهد تاریخی روبه رو است.