خطرپذیری سرمایه گذاران نفتی

شركت های نفتی خارجی همچنان به سرمایه گذاری در كشورهای نفت خیز و بی ثبات ادامه می دهند. كشورهایی مانند كلمبیا، سودان، یمن و الجزایر با وجود ناآرامی های گوناگون، همچنان در فهرست سرمایه گذاری شركت های نفتی قرار دارند.