آینده هیدروژن، در پرده ابهام

پیشینه سوخت های جانشین، سرشار از ناكامی ها است. متانول با وجود پشتیبانی فراوان جورج بوش، هیچ گاه، به جز در ناوگان های آزمایشی، جایگاهی نیافت.گازمایع فشرده شده (CNG) نیز، به ویژه در آمریكا سوخت گرانی است.