بررسی چالش ها و فرصت های عراق در مدیریت اقتصاد انرژی

عراق از جمله کشورهای خاورمیانه می باشد که مسائل آن همواره تحت تأثیر عوامل گوناگون توجه افکار عمومی جهان, پژوهشگران اقتصاد و تحلیل گران سیاست بین الملل را به خود جلب نموده و به نوعی به عنوان مهمترین منبع, نفت جهان در چند سال آینده از آن یاد میشود

عراق از جمله کشورهای خاورمیانه می باشد که مسائل آن همواره تحت تأثیر عوامل گوناگون توجه افکار عمومی جهان، پژوهشگران اقتصاد و تحلیل گران سیاست بین الملل را به خود جلب نموده و به نوعی به عنوان مهمترین منبع، نفت جهان در چند سال آینده از آن یاد میشود.

بدون تردید عراق یکی از دارندگان بزرگ ذخایر هیدروکربونی جهان است. دارا بودن ۱۱۵ میلیارد بشکه نفت و در اختیار داشتن ۱۷/۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق جایگاه ممتازی به عنوان کشوری صاحب انرژی داده است، اما این کشور در مدیریت منابع انرژی همواره با چالش هایی مواجه می باشد.

هدف این نوشتار بررسی جایگاه ساختار اقتصادی و منابع انرژی هیدروکربنی عراق است. در این مقاله سعی بر آن است که در یابیم عراق در مدیریت صنایع و منابع انرژی خود با کدامین چالش ها و فرصت ها مواجه است؟ در ابتدا مقاله کلیاتی از موقعیت عراق و مؤلفه های انسانی ذکر می شود و سپس به منابع و چالش های عراق در حوزه اقتصاد انرژی پرداخته شود.

عنوان فایل
بررسی چالش ها و فرصت های عراق در مدیریت اقتصاد انرژی application/pdf
1.pdf
542 KB
دانلود

سیدعلی نجات