نقش صنعت فولاد در کنترل گرمایش زمین

تغییر شرایط اقلیمی یکی از مهم ترین چالش ها در جهان کنونی ماست. چگونه می توان با توجه به رشد فزاینده فقر در سطح جهان مشکل فزاینده گرمایش زمین را نیز پاسخگو بود؟