کشف طلا در زاینده‌رود

كشف ذخایر ۳۰۰ تنی طلا، ایران را در رده پنجا‌ه‌وهفتم كشورهای دارای ذخایر طلا در دنیا قرار داده است. ما در این زمینه در شرایط نسبتا مطلوبی قرار داریم به‌طوری كه پتانسیل وجود هزار تن طلا نیز در كشور، قابل‌تصور است.