اثر فرهنگ در رفتار خرید مصرف کننده

در این نوشتار اثر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد آنچه به عنوان سوال اصلی مطرح است این می باشد که فرهنگ به چه میزان و از چه جنبه هایی بر رفتار مصرف کننده تاثیر دارد

در این نوشتار اثر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه به عنوان سوال اصلی مطرح است این می باشد که فرهنگ به چه میزان و از چه جنبه هایی بر رفتار مصرف کننده تاثیر دارد. برای پاسخ به این سوال ابتدا تعریفی از فرهنگ به عمل آمده و سپس رفتار مصرف کننده مطابق تعاریف مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه فرایند تصمیم‌گیری مصرف کننده ارائه شده و سعی می شود تا رابطه آن با فرهنگ تعیین شود. موارد و نظریه های ارائه شده در این نوشتار با مطالعه موردی شرکت کوکاکولا مورد بررسی قرار میگرد.

در مطالعه موردی انجام شده بیشترین تاکید بر نقش فرهنگ های محلی در رفتار مصرف کننده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اگر اثرات فرهنگ در رفتار مصرف کننده به درستی مورد تحلیل قرار گرفته و در تدوین استراتژی‌های بازاریابی شرکت مد نظر قرار گیرد، می‌تواند شرکت را در گترش بازار خود و حتی ایجاد بازارهای جدید در بازار رقابتی کمک کند.

عنوان فایل
اثر فرهنگ در رفتار خرید مصرف کننده application/pdf
049c51fd9520fc9783d92d1ca2f38394. Culture Effect.pdf
330 KB
دانلود

شهربانو مهدی‌نژاد گرگری