بررسی انتخاب استراتژی های قیمت گذاری بر مبنای منحنی عمر کالا در لوازم خانگی کوچک مطالعه ی موردی گروه محصول چرخ گوشت در شرکت صنعتی پارس خزر

انتخاب استراتژی های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است

انتخاب استراتژی های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است. یکی از مهم ترین این استراتژی ها، استفاده از استراتژ ی های قیمت گذاری مناسب است. برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش باید عوامل م ؤثر بر قیمت گذاری را شناسایی و تنظیم کرد. دوره عمر کالا به عنوان عوامل تاثیر گذار سازمانی یکی از عوامل اصلی در تصمیمگیری و استفاده از استراتژیهای مختلف قیمتگذاری است. تعیین زمان حدوث هر مرحله از عمر محصول و ارایه یک الگوی زمان بندی شده ثابت امری غیرممکن است .

مهم؛ تشخیص به موقع سن محصول و اتخاذ راهبردی مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاکه قیمت و محصول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، هدف اصلی این پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه حیات کالا بهمنظور استفاده در اخذ استراتژی های قیمتگذاری مناسب محصولات در مراحل مختلف چرخه حیات آن است. در این پژوهش عنصر قیمت بهعنوان یکی از مهم تر ین عناصر در آمیخته بازاریابی انتخاب و تأثیر اخذ استراتژی قیمتگذاری بر چرخه حیات کالا در صنعت لوازم خانگی کوچک بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد، نمودار چرخه حیات کالا می تواند به عنوان ابزاری در جهت راهنمایی بهمنظور اخذ استراتژی های قیمتگذاری استفاده شود.

ساناز کریمی