به جنبش سندیکایی کارگران میهن مان یاری رسانیم!

کارگر پراکنده هیچ چیز، کارگر متحد همه چیز! ....