جاذبه مس وكهنه كاری مدرن

اشتغال زایی و تولید شغل آسان نیست. هر جامعه ای باید مخارج زیادی متحمل شود تا شاهد بارور شدن استعدادهایش باشد. هزینه ای كه دولت برای یك شهروند در نظر می گیرد، كفاف نمی دهد. بیكار زیاد است و طرح های اشتغال زایی یكی یكی رو می شود. با این حال از تعداد سیل بیكاران كاسته نمی شود.