آسایش دست و پاگیر

خاصیت و طبیعت هر پدیده ای در استفاده چندگانه از آن است. فی المثل همان طور كه می شود از انرژی اتمی در راستای منافع بشری استفاده كرد، همانطور هم می شود آن را تبدیل به یك بمب گیگاتنی كرد و ریخت سرمردم و فاجعه ای درست كرد مثل هیروشیما، طوری كه از یك آدم، فقط سایه اش باقی بماند.