یك لحظه تامل پیش از قیام

رای بی اعتمادی مجلس به سرمایه گذاران خارجی علاوه بر خط و نشان كشیدن برای رقیبان سیاسی، پیام كوتاهی برای مردمی داشت كه در صف دریافت موبایل هستند: «افزایش قیمت و اگر نگوییم افت كیفیت، ثابت ماندن وضعیت كنونی در ارائه خدمات موبایل.»