گذرگاه خطرناک مخابرات سیار

نگاهی کوتاه به وضعیت جهانی مخابرات در چند سال اخیر، بیانگر جهشی سریع در تحولات و رشد فناوری در این صنعت است که کاربران مخابرات را در مدتی کوتاه چند برابر کرده است.