گذری بر نوسازی صنایع ایران

با گذشت بیش از یك سده از فرایند صنعتی شدن ایران ، هنوز صنایع كشور بطور كامل به روز نبوده و نیاز به نوسازی آنها هر روز بیش از گذشته احساس می شود .