نگاهی به جایگاه تعاون در اقتصاد كشور

تكرار سهم كمتر از ۵ درصدی «تعاون» در تولید ناخالص ملی هر سال با اندكی اختلاف از سال قبل تكرار می شود. شاید همین عامل موجب شده تا در آخرین سال دولت سید محمد خاتمی نیم نگاهی به این بخش صورت بگیرد. گرچه این «نیم نگاه» تنها در حد برنامه خلاصه می شود و اجرای آن به سال های آینده سپرده خواهد شد، اما به نظر می رسد این حركت گامی در جهت اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی است.