تاكنون تنها دو دستگاه خودروی خارجی وارد كشور شده است

رئیس كل گمرك ایران از ترخیص تنها دو خودروی خارجی از گمرك خبر داد.