«یورو» پنج ساله شد

ژانویه آینده، «یورو» پول واحداروپایی، پنج ساله می شود. رواج پول واحد، مقطعی تاریخی در فرایند همپیوندی اروپا به شمار می آید.