سهم اندك ایران در بازار جهانی طلا

در روز هفتم مهرماه مراسم افتتاحیه انجمن صنفی كارفرمایان صنعت طلا و جواهر و نقره تهران با هدف تقویت مبانی نظام انجمن و همكاری بین سازمان ها و اعضا با حضور مقامات كشوری و اعضای این گروه برگزار شد.