ردیابی بازار پول ایران در یك سال گذشته

یك سال پیش یك بانك خصوصی ابزار مالی جدیدی طراحی كرد كه قیمت پول در دوره های زمانی مختلف را مشخص می كرد. این كالای مالی جدید كه گواهی سپرده نام داشت به دلیل آنكه نرخ پول در دوره های كوتاه مدت و كمتر از یك سال را نشان می دهد برای ردیابی بازار پول ایران در سال گذشته شاخص خوبی است.