نگاهی اجمالی به امكانات اقتصاد ایران تنگناها و راه حلهای آن

حجم وسیع وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی سبب شده كه نسبت هزینه های عمومی دولت ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی گردد. در حالی كه باید به كمتر از ۲۰ درصد كاهش یابد در حال حاضر ،متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود ۴ درصد است و باید به رقم ۱۰ درصد افزایش یابد تا وضعیت اقتصادی كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بیكاری بهبود یابد