سرمایه‌گذاری خارجی توأم با دانش فنی

استفادهٔ نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی‌ها در دههٔ ۱۹۸۰ و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزایندهٔ آن سبب شد تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت بهترین روش درآید.