بورس نفت و شرایطی كه نداریم

بورس، میدانی برای ایجاد رقابت میان مصرف كننده و تولیدكننده است و راه اندازی بورس در كشورها به عنوان عاملی برای دستیابی آنها به اقتصاد پویا است. از نظر تاریخی، آزادسازی و خصوصی سازی بازارهای انرژی در دهه های 80 و 90 باعث تشدید رونق بورس های نفتی شد. گشایش بورس نفت برای كشورهایی كه اصل قدرتشان، قدرت اقتصادی است و دولت هایشان با پشتوانه شركت ها و مجموعه های اقتصادی حاكمیت می كنند، دارای منافع و مصلحت است. ایران با داشتن سابقه تاریخی كوتاهی در صنعت نفت، مدت هاست داعیه دار تشكیل بورس نفت شده و خواهان تشكیل آن است در حالی كه در اجرای قوانین و مقررات موجود در این صنعت با مشكلات و چالش های بسیاری روبه روست.