جغرافیای‌ غنی‌ و فقیر

یافته‌های‌ آماری‌ تازه‌ از کشورها و مناطق‌ گوناگون‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌های‌ ساحلی‌ و نواحی‌ مجاور آبراه‌های‌ بزرگ‌ درست‌ همان‌ گونه‌ که‌ آدام‌ اسمیت‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ بود هم‌ پرجمعیت‌تر و هم‌ ثروتمندتر از مناطق‌ محصور درون‌ خشکی‌ها هستند. از این‌ گذشته‌ آب‌ و هوای‌ یک‌ منطقه‌ نیز می‌تواند تاثیر قابل‌ ملاحظه‌یی‌ در پیشرفت‌ اقتصادی‌ آن‌ جامعه‌ یا منطقه‌ داشته‌ باشد.