چالش های بلند مدت عربستان و آمریکا

در سال های اخیر مشروعیت آل سعود به سبب برقراری روابط استراتژیك با آمریكا، خدشه دار شده است. از سوی دیگر، رشد سریع جمعیت بومی و درآمدهای نسبتاً پایین نفت تا پیش از بحران اخیر و افزایش میزان بیكاری در عربستان سبب شده است كه این پادشاهی هر روز شاهد تنش های سیاسی گسترده ای شود.