موانع ایجاد بازار مشترک اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی با اعضای 57 گانه اش ، دومین سازمان جهانی در دنیا پس از سازمان ملل است و کشورهای عضو این سازمان یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند.