پنج تهدید برای بهبود رشد اقتصادی‌

‌یك سوال محبوب در چرخه كسب و كار این است كه بپرسیم: منشا رشد كجاست؟ نسخه آمریكایی این پرسش این است كه وقتی كه محرك مالی رنگ باخته و نرخ‌های واقعی بهره به رقم عادی بازمی‌گردند، منشا تقاضای اضافی كجاست؟