از پاسارگاد تا دیوار چین

جمعیت جهان در فاصله سال های 1850 تا 1970، نزدیک به 3 برابر و مصرف انرژی جوامع انسانی به میزان 12 برابر افزایش یافته است. از سال 1970 به بعد، جمعیت 68 درصد و میزان مصرف انرژی، 73 درصد رشد داشته است.اگرچه مصرف فزاینده انرژی در دهه های گذشته رشد اقتصادی را به پیش رانده، اما واقعیت این است که ارتباط میان این دو، به آن استحکام و پایداری نیست که روزگاری اقتصاد دانان جهان تصور می کردند.