انرژی گیری از پساب ها

نوع جدیدی از پیل سوختی، علاوه بر تصفیه پساب ها، برق نیز، تولید می كند. راه اندازی و نگهداری از مركز تصفیه فاضلاب ها و پساب های آلوده پرهزینه است. فناوری جدید، امكان تولید برق و تصفیه آب را به طور هم زمان برای پیل سوختی فراهم می كند كه برای جوامع پیشرفته و در حال توسعه مفید خواهد بود.