مدیریت استراتژیك ‎؛ ضرورت عصر حاضر

عصر حاضر ، عصر حاكمیت سازمان ها بر زندگی بشر است و ساز مان های پیچیده و پر تحول پیرامون ما را احاطه كرده اند و جامعه در واقع شبكه ای در هم تنیده از انواع گوناگون سازمان ها است.