نقش و اهمیت بهره وری

در دنیای رقابتی امروز بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازمان های پیشرو می باشد در پرتو این استراتژی سازمان ها با ارتقا و رشد بهره وری, منبع و عوامل تولید سودآوری بلند مدت خود را تضمین می نمایند

در دنیای رقابتی امروز بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازمان های پیشرو می باشد. در پرتو این استراتژی سازمان ها با ارتقا و رشد بهره وری، منبع و عوامل تولید سودآوری بلند مدت خود را تضمین می نمایند. در سطح اقتصاد خرد عمده ترین هدف یک شرکت کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیزتا حد زیادی به بهره وری آن در دراز مدت بستگی دارد.

سودآوری مبین وضعیت مالی شرکت در زمان حال است و بهره وری ترسیم کننده وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره وری را نادیده نگیرد.

در این مقاله سعی شده است که به اهمیت و تاریخچه بهره وری و تعاریفی که در این زمینه وجود دارد بطور مختصر بیان شود...

عنوان فایل
نقش و اهمیت بهره وری application/pdf
d6921a21f50aa8be89930e2f54759038.pdf
117 KB
دانلود

پیمان اکبری