بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی

از آنجایی که راننده وسیله نقلیه جز در مواردی که مسئول حادثه انومبیل طرف مقابل شناخته شود , ثالث تلقی نمی گردد و در حوادثی نظیر آتش سوزی وسیله نقلیه, و در واژگون شدن , برخورد با اشیاء ثابت , راننده وسیله نقلیه جراحاتی بردارد یا صدمات بدنی به حدی شدید باشد که منجر به فوت او شود راننده ممکن است طالب یک بیمه نامه حوادث و فوت برای خود و همچنین سرنشینان که مشمول تعریف ثالث زیاندیده قرار نمی گیرند , باشد

از آنجایی که راننده وسیله نقلیه جز در مواردی که مسئول حادثه انومبیل طرف مقابل شناخته شود ، ثالث تلقی نمی‌گردد و در حوادثی نظیر آتش سوزی وسیله نقلیه، ‌و در واژگون شدن ، برخورد با اشیاء ثابت ، راننده وسیله نقلیه جراحاتی بردارد یا صدمات بدنی به حدی شدید باشد که منجر به فوت او شود راننده ممکن است طالب یک بیمه‌نامه حوادث و فوت برای خود و همچنین سرنشینان که مشمول تعریف ثالث زیاندیده قرار نمی‌گیرند ، باشد .

چنین بیمه‌نامه‌ای ممکن است در قسمت بیمه های حوادث صادر شود لکن در عمل این پوشش همراه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل و شخص ثالث داده می‌شود .

تأمین بیمه‌گر جبران هزینه های بیمارستانی ، غرامت از کار افتادگی ، غرامت فوت راننده یا سرنشینان خواهد بود .

بیمه حوادث سرنشین بیمه‌ای است اختیاری و ازتباطی با مسئله مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری زمینی ندارد . به این مفهوم که راننده یا هر یک از سرنشینان ، ضمن استفاده از بیمه ، در صورت مسئولیت وسیله نقلیه ، حق مراجعه به مسئول حادثه یا بیمه‌گر او را خواهدداشت .

عنوان فایل
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی application/pdf
sales.pdf
185 KB
دانلود

ابراهیم امانپور

کارشناس بیمه