ضمانت نامه

بانک در صورتی که مقتضی بداند می تواند ضمانت نامه را تمدید کند تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل می آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضای مضمون عنه باشد, موافقت مضمون له در این مورد ضروری است

بانک در صورتی که مقتضی بداند می‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل می‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضای مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضروری است .

در عقد ضمان می‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال می‏شود.

ضمانت نامه بانکی یکی از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردی داده می‏شود.

● ضمانت نامه به منزله عقد ضمان

عقد ضمان، عقدی است که به موجب آن، شخص مالی را که به ذمه دیگری است، به عهده بگیرد. متعهد را «ضامن»، طرف دیگر را «مضمون‏له» و شخص ثالت را «مضمون عنه» یا مدیون اصلی می‏گویند.

در عقد ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست، ولی رضایت ضامن و مضمون له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمی‏تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنماید. وقتی که عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون غتابری و ذمه ضامن مشغول می‏شود و ضامن باید آنچه را که تعهد کرده است، ادا کند و اگر ضمانت با اذن و درخواست مدیون اصلی (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن می‏تواند پس از ادای دین به مضمون عنه مراجعه کند و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

در ضمانت نامه‏های بانکی صدور ضمانت نامه‏ها باید با اذن قبلی و درخواست مدیون اصلی یا مشتری انجام شود و بانک صادرکننده ضمانت نامه (ضامن) می‏تواند انجام امر را موکول به دریافت وثایق مطمئن و مورد قبول و ارزنده و اخذ کارمزد کند، وثایق ممکن است به طور نقد یا غیرنقد و یا هر دو باشد. در عقد ضمان می‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سررسید ضمانت نامه مطالبه وجه آن را (وجه الضمان) نکند، عقد ضمان خود به خود ملغی و از درجه اعتبار ساقط است و همچنین می‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت بخواهد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند به این نوع تعهد، در اصطلاح «عنه المطالبه» می‏گویند.

بانک در صورتی که مقتضی بداند می‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل می‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضای مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضروری است .

شایان ذکر است که در عقد ضمان می‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال می‏شود و همچنین می‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت که مقتضی بداند، به شرط آن که قبل از سررسید توافق شده باشد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند. همچنین در عقد ضمان می‏توان توافق کرد که مدت تضمین ضامن از مضمون عنه در سررسید مقرر بدون مراجعه و تقاضای مجدد قابل تمدید باشد.

در هر حال، بنا به تعریف، بانک صادرکننده ضمانت نامه را «ضامن»، شخصی که بانک اجرای تعهدات او را ضمانت می‏کند، «مضمون‏عنه »، اشخاص یا مؤسسه‏ای که ضمانت نامه به نفع او صادر می‏شود، «مضمون له» و امری که مضمون عنه در قبال مضمون له به عهده دارد، «موضوع ضمانت نامه» و منبع ضمانت نامه را «وجه الضمان» می‏گویند.

در ضمن به شخصی که درخواست صدور ضمانت نامه را می‏کند، «ضمانتخواه» می‏گویند که معمولاً همان مضمون عنه است .

● تعریف ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یکی از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردی داده می‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندی است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق می‏یابد، به عهده می‏گیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین «مضمون له» (ذی نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می‏گیرد که در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذی نفع)، قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذی نفع پرداخت کند.

ضمانت نامه در واقع یک تعهد مستقل از قرارداد است که موضوع تضمین را تشکیل می‏دهد و دارای این ویژگی است که ایرادات مربوط به قرارداد نسبت به این تعهد قابل استفاده نیست، مگر در مواردی که قانون نحوه خاصی را تعیین کرده باشد (نظیر ضمانت نامه‏های طرحهای ساختمانی .

البته ضمانت نامه بنا به درخواست ضمانتخواه (مضمون عنه ) با اخذ تضمین‏های لازم و کارمزد مربوطه صادر می‏شود و چنانچه تا سررسید هیچ گونه دستوری مبنی بر تمدید و یا واریز وجه ضمانت نامه داده نشود، ضمانت نامه خود به خود ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‏شود.

بانک فقط با درخواست «مضمون‏له» می‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. لذا چنانچه تقاضای تمدید از طرف مضمون عنه باشد، اخذ موافقت مضمون له الزامی است .

چنانچه بانک بنا به دلایلی اعم از نداشتن تضمین لازم تمدید را به صلاح خود نداند، می‏باید وجه آن را باتوجه به متن ضمانت نامه به حساب ذی نفع واریز کند.

شایان ذکر است که پرداخت وجه ضمانت نامه تابع متن ضمانت نامه بوده و نیاز به اخذ مجوز خاصی ندارد، به ویژه در مورد ضمانت نامه هایی که نپرداختن آن موجب پرداخت سود تأخیر می‏شود (نظیر ضمانت نامه‏های گمرکی .

● آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها

براساس دستور شماره نب ۱۶۳ مورخ، ۲۹/۳/۸۰ و اصلاحیه‏های بعدی آن (اصلاحیه ۱۲/۱۲/۸۱ ) مواد قانونی آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها به شرح زیر است :

▪ ماده ۱:

صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرح در این آیین نامه می‏باشد.

▪ ماده ۲ :

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می‏باشد:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهی‏های سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه .

ب) تضمین بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی.

پ) تضمین بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی.

ج) سفته با دو امضای قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا، سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد، کشتی و هواپیما.

ـ تبصره ۱: در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها، بانک می‏تواند سفته شرکت یا نهاد در وجه بانک را قبول نماید.

ـ تبصره ۲: غیر از وثایق پیش بینی شده در این آیین‏نامه، بانک مرکزی می‏تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

▪ ماده ۳ :

حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی، از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف ماده ۲ و بابت بقیه آن از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مشروحه ذیل خواهد بود :

۱) معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده ۲ .

۲) سفته طبق بند ب ماده ۲ و تبصره (۱) ذیل آن حداقل معادل ۱۲۰ درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی .

۳) اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد یا کشتی یا هواپیما، حداقل معادل ۱۵۰ درصد بقیه مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسی .

ـ تبصره ۱: ضمانت‏نامه‏های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده ۳ معاف می‏باشند و درصدهای مذکور در ردیفهای ۲ و ۳ نسبت به کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

ـ تبصره ۲: بانکها می‏توانند از اخذ وثیقه نقدی مذکور در ماده ۳ بابت ضمانت نامه‏های صادره منحصراً برای امور کشاورزی، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهای مسکونی خودداری کنند، مشروط بر اینکه وثیقه منحصراً غیرمنقول بوده و حداقل ۱۶۰ درصد مبلغ ضمانت نامه ارزش داشته باشد.

ـ تبصره ۳: ضمانت نامه‏های مربوط به کارخانه‏های تولیدی بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینه‏های ارزی اجرای طرحهای تأسیس یا توسعه‏

کارخانه هایی که مورد تأیید و توصیه وزارتخانه‏های مربوط باشد و وامهای خارجی برای منظورهای فوق در صورت موافقت بانک مرکزی مشمول تبصره ۱ این ماده می‏باشد.

▪ ماده ۴ :

تعهدات هریک از مشتریان بانک بابت ظهرنویسی و ضمانت نامه‏های صادره نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏های بانک تجاوز نماید مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانت نامه و ظهرنویسی و وام و اعتبار از ۳۰ درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏های بانک تجاوز نکند. بانک مرکزی می‏تواند در موارد استثنایی نصاب ۳۰ درصد اخیرالذکر را به ۴۰ درصد افزایش دهد.

ـ تبصره : ضمانت نامه و ظهرنویسی هایی که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی بی اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی و یا تضمین بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی صادر می‏شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسی‏ها و ضمانت نامه‏های صادره در مقابل وثایق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

▪ ماده ۵ :

مجموع تعهدات ناشی از ظهرنویسی و صدور ضمانت نامه‏های هر بانک نباید از مجموع سرمایه و اندوخته‏ها و ۳۰درصد کل سپرده‏های پایان ماه پیش بانک که قسمتی از آنها طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نزد بانک مرکزی نگهداری می‏شود، تجاوز نماید.

ـ تبصره : ضمانت نامه‏های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده و ظهرنویسی و ضمانت نامه‏هایی که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا اوراق قرض الحسنه و یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی و یا تضمین بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی صادر می‏شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسی‏ها و ضمانت‏نامه های صادره در مقابل وثایق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

▪ ماده ۶:

صدور ضمانت نامه ریالی در برابر تضمین بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و همچنین صدور ضمانت نامه ارزی منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی می‏باشد.

▪ ماده ۷:

در ضمانت نامه‏ها باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و نام مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت‏نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود.

▪ ماده ۸:

بانکها باید برای حساب ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسی‏ها و وثایق نقدی و وثایق غیرنقدی ضمانت‏نامه‏ها و ظهرنویسی‏ها حساب جداگانه نگهداری نمایند. به غیر از وجه نقد و سپرده گذاری مدت دار، یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد خود بانک، بقیه وثایق باید در حساب انتظامی نگهداری شود.

▪ ماده ۹ :

بانکها باید صورت ریز کلیه ضمانت نامه‏های صادره و تعهدات ناشی از ظهرنویسی‏ها را در پایان ماههای شهریور و اسفند ماه هر سال منتهی ظرف ۲۵ روز مطابق نمونه‏ای که از طرف بانک مرکزی برای آنها فرستاده شده است، تهیه و به بانک مرکزی اداره نظارت بر امور بانکها ارسال نمایند.

▪ ماده ۱۰ :

از این تاریخ هرگونه ظهرنویسی و یا صدور ضمانت نامه توسط بانکها منوط به رعایت کامل مقررات این آیین‏نامه است. ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسی‏های موجود که براساس مقررات قبل صادر شده‏اند، در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک می‏توانند کماکان با شرایط قبلی تمدید شوند.

● سایر شرایط صدور ضمانت نامه

علاوه بر شرایط مندرج در این آیین‏نامه که پایه و اساس صدور ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسی‏های بانکی می‏باشد، توجه دقیق به نکات زیر که از شرایط داخلی بانک می‏باشد، هنگام صدور ضمانت نامه ضرورت دارد :

۱) با دریافت تقاضای صدور ضمانت نامه، بررسیهای لازم صورت پذیرفته و باتوجه به شخصیت متقاضی، صلاحیت فنی، اهلیت و توانایی مالی و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتی که این عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند نسبت به صدرو ضمانت نامه اقدام گردد.

۲) تقاضای صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته شده و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت .

۳) صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه جهت تحصیل وام و اعتبار یا اخذ تسهیلات از سایر بانکها و مؤسسات و شرکت‏های سرمایه گذاری و بیمه و اعتباری و ... ممنوع می‏باشد، بدیهی است صدور ضمانت نامه جهت اجرای طرحها و پروژه‏های ساختمانی و یا خدماتی آنان بلامانع خواهد بود.

علی‏ایحال مطالعه قرارداد فی مابین مضمون له و مضمون عنه ما را نسبت به موضوع ضمانت نامه آگاه کرده و تصمیم‏گیری را سرعت خواهد بخشید.

۴) صدور ضمانت نامه در قبال تضمین شرکتها و بانکهای خارجی موکول به اخذ مجوز از اداره ذی ربط (اداره امور بین‏الملل) خواهد بود.

۵) میزان سپرده نقدی و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چهارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه‏ها توسط واحد تصمیم گیرنده بانک و باتوجه به نوع ضمانت نامه براساس میزان شناخت و اطمینانی که نسبت به مشتریان مختلف وجود دارد تعیین می‏گردد که باید قبل از صدور ضمانت نامه توسط متقاضی تأمین شود.

۶) برای صدور انواع ضمانت نامه‏های بانکی باید از فرمهای چاپی بانک استفاده شده و در صورت صدور ضمانت نامه‏های متفرقه که فرم چاپی مخصوصی برای آنها تهیه نشده، اخذ تأییدیه از اداره حقوقی نسبت به متن مورد نظر متقاضی و یا ذی‏نفع ضروری است .

ضمناً ضمانت نامه‏های طرحهای عمرانی تابع مقررات مربوط به خود می‏باشد.

۷) صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و یا به نفع دادگاهها و یا به نفع اشخاص ثالث جهت ارایه به دادگاهها منحصراً در قبال ۱۰۰ درصد وجه نقد یا سپرده‏های سرمایه گذاری یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهای پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود.

۸) صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر (بخش خصوصی)، با انجام بررسیهای دقیق و اخذ وثایق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده ۲ و اموال غیرمنقول و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بلامانع می‏باشد.

۹) صدور ضمانت نامه به تقاضای شرکتها و سازمانهای دولتی به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏باشد که لازم است مدارک مربوطه از قبیل اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، روزنامه رسمی، آخرین تغییرات هیأت مدیره، صورتهای مالی، آخرین تراز چهار ستونی، پیش نویس قرارداد (مابین مشتری و ذی نفع) و هرگونه مدارک مثبته دیگر به اداره اعتبارات و تسهیلات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارسال شود.

چون ضمانت نامه‏های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذی نفع مذکور در متن ضمانت نامه قابل استفاده می‏باشد، لذا از قبول تضمین‏های بانکی صادره به نفع اشخصاص حقیقی و حقوقی دیگر که خواهان ظهرنویسی آنها به نفع بانک و توثیق ضمانت نامه‏های خود جهت دریافت ضمانت نامه‏ها و یا تسهیلات اعتباری دیگر می‏باشد، می‏بایستی اکیداً خودداری شود.

ضمناً شعب موظفند در امر تأیید ضمانت نامه‏های گمرکی هماهنگی و همکاری لازم با ادارات گمرک به عمل آورند و بدین منظور بایستی قبلاً با شعبه صادر کننده ضمانتنامه تماس حاصل و در صورت تأیید مسئولین شعبه مبنی بر صدور ضمانت نامه و مطابقت امضای ذیل ضمانت نامه با دفتر نمونه امضاء و اطمینان از صحت آن مبادرت به تأیید ضمانت نامه بنمایند.

● نکته قابل ذکر این که :

الف) امضاهای ذیل ضمانت نامه مطابق با نمونه امضاهای معرفی شده در دفترچه نمونه امضای بانک باشد و اسامی، شماره، ردیف امضاء و شماره صفحه آن در ذیل امضاها قید گردد.

ب) ضمانت نامه و تمدیدنامه‏های بعدی پرفراژ شده و با دو امضای مجاز که حداقل یکی از آنها رئیس و یا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روی آنها الصاق و باطل گردد و نشانی شعبه صادر کننده ضمانت نامه نیز ذیل آن به طور خوانا درج شود.

ج) به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به بیت‏المال، به شعب توصیه می‏شود سررسید ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههای اجرایی ذی نفع برسانند ضمن اینکه این کار هیچ گونه تکلیفی برای بانک نمی‏باشد.

د) براساس نامه شماره ۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۷۰ مدیریت نظارت بر امور بانکها، شورای پول و اعتبار در هفتصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۲۴/۱/۷۰ تصویب نمود که سود و جریمه تأخیر تأدیه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامه‏های پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت شخصی که ضمانت نامه برای او صادر شده است، مطابق ضوابط تعیین شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخیر تأدیه برای ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زیر است :

۳۱=۶ + ۲۵ = ۶+ بالاترین نرخ بخش خدمات

۳۱* تعداد روز * اصل بدهی

۱۰۰*۳۶۰

ه) سؤالات و مشکلات مربوط به متن ضمانت نامه‏ها و مسائل حسابداری و ضمانت نامه‏های ارزی یا ریالی به تضمین شرکتها و یا مؤسسات خارجی با مکاتبه از طریق اداره ذی ربط حقوقی، حسابداری کل و بودجه و امور بین‏الملل خواهد بود.

● حدود اختیارات، چگونگی اخذ وثایق و حد نصابهای آن‏

الف) حدود اختیارات :

شعب و سرپرستان مناطق می‏توانند با رعایت مفاد این بخشنامه مطابق آخرین اختیارات تفویض شده نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام نمایند.

ب) وثایق و حد نصابهای آن:

ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد و سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهای پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها، قرض الحسنه پس‏انداز و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی .

الف) صدور انواع ضمانت نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت برای متقاضی با اخذ کارمزد طبق تعرفه توسط کلیه شعب بلامانع است .

ب) صدور ضمانت نامه در مقابل برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه با رعایت نکات زیر انجام می‏گیرد:

- چون صدور ضمانت‏نامه در مقابل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت‏

یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص در حکم صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد می‏باشد، بنابر این صدور آن به هر مبلغ و هرمدت توسط کلیه شعب بلامانع خواهد بود،مشروط بر اینکه سررسید سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بعد از سررسید ضمانت نامه صادره بوده و سپرده ماخوذه باید حداقل ۱۱۰ % مبلغ ضمانت نامه صادره را پوشش دهد.

- صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده سرمایه گذاری بلندمدت متعلق به اشخاص ثالث برای ضمانت خواه واجد شرایط با رعایت تبصره بند ۱ بلامانع است .

- در صورتی که ضمانت نامه صادره به نام خود صاحب سپرده باشد از نمونه قرارداد شماره ۳ ( که ارایه می‏شود) و چنانچه سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مربوط به شخص ثالث باشد از قرارداد شماره ۴ (که ارایه می‏شود) استفاده خواهد شد.

به قراردادهای مذکور تمبر مالیاتی به هزینه متقاضی الصاق و ابطال می‏گردد.

- به جهت توجه و خودداری از پرداخت وجه، در ظهر برگ سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با قلم قرمز عبارت «وجه این قبض بابت تضمین ضمانت‏نامه شماره به نام مضمون عنه در وثیقه بانک شعبه طبق قرارداد شماره درج و توسط صاحب سپرده امضاء و عین برگ سپرده در پرتفوی شعبه تا زمان واریز و ابطال ضمانت نامه نگهداری شود.

- استرداد وجه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص به صاحب حساب موکول به واریز وجه‏الضمان و یا ابطال ضمانت‏نامه خواهد بود و در صورت تقاضای تمدید ضمانت نامه، سررسید سپرده سرمایه گذاری باید ملحوظ نظر بوده و برگ سپرده سرمایه گذاری کماکان در پرتفوی شعبه نگهداری گردد.

ـ تبصره : در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط مضمون‏له، وجه مربوطه طبق مفاد قرار داد از محل موجودی سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا گواهی سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص مورد تضمین، برداشت و پرداخت خواهد شد.

ج) صدور ضمانت نامه در مقابل موجودی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض‏الحسنه پس انداز، حسابهای پس‏انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها با رعایت موارد زیر امکان‏پذیر است :

- صدور ضمانت نامه بنا به تقاضای متقاضی به تضمین موجودی قرض الحسنه پس‏انداز، حسابهای پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه‏گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به نام متقاضی یا شخص ثالث به هر مبلغ و هرمدت بلامانع می‏باشد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.